#konkurs – wartościowe lekcje z football3. Konkurs na najlepszy scenariusz-instrukcję przeprowadzenia lekcji .

kwi 15, 2022

Lekcje football3 mają ogromny potencjał edukacyjny.


Ostatnie 3 lata współpracy ze szkołami podstawowymi pokazały nam, że nauczycielki nauczania wczesnoszkolnego mają świetne pomysły na kreatywne uwolnienie tego potencjału. Lekcje football3  były wykorzystywane do przeprowadzenia ważnych i istotnych tematów społecznych oraz rozwijania kompetencji społecznych, od empatii; szacunku, współpracy, pomagania, dialogu, uczciwości po tematy związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych.


Postanowiliśmy, że chcemy nagrodzić niezwykłą kreatywność nauczycielek oraz docenić wykonywaną pracę, a z drugiej strony uwolnić kumulowaną wiedzę i energię – tak by służyła innym nauczycielom, przede wszystkim jako źródło inspiracji… bo football3 (w tym szerzej sport), to wspaniałe narzędzie pracy w ręku każdego pedagoga.


Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Wartościowe lekcje z football3. Konkurs na najlepszy scenariusz-instrukcję”


Zasady udziału są proste:

 1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu
 2. Sprawdź zawartość formularza zgłoszeniowego
 3. Zaplanuj przygotowanie pracy konkursowej
 4. Wyślij swoją pracę w terminie do 30.09.2022 r.

REGULAMIN


„Wartościowe lekcje z football3.  
Konkurs na najlepszy scenariusz-instrukcję przeprowadzenia lekcji” 

ξ1.Organizator 

 1. Organizatorem Konkursu „Wartościowe lekcje z football3” („zwanego dalej Konkursem”) jest Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym z siedzibą w Mrągowie, ul. Warszawska 26,11-700 Mrągowo zwana dalej „Organizatorem”. 
 2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Football3 wzmacnia pozycję dziewcząt, kobiet i promuje cele Global Goals w Polsce po pandemii covid” , realizowanego dzięki wsparciu finansowemu FIFA Foundation oraz w ramach projektu “Football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie, realizowanego dzięki wsparciu programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 

ξ2. Przedmiot konkursu 

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych scenariuszy-instrukcji lekcji z football3, które tematycznie dotyczyć będą: 
  a) jednej z wartości: szacunek, współpraca, równość, odpowiedzialność, pomaganie, empatia, uczciwość  
  lub  
  b) jednego z 16 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 1. Koniec z ubóstwem, 2. Zero głodu, 3. Dobre zdrowie i jakość życia 4. Dobra jakość edukacji, 5. Równość płci, 6. Czysta woda i warunki sanitarne, 7. Czysta i dostępna energia, 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 10. Mniej nierówności, 11. Zrównoważone Miasta i społeczności, 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13. Działania w dziedzinie klimatu, 14. Życie pod wodą, 15. Życie na lądzie, 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.   
  Z nagrodzonych prac powstanie poradnik pt. “Trenuj Bycie Dobrym. Wartościowe lekcje z football3”. Poradnik będzie służył nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, jako przykład zastosowanie football3 w codziennej pracy z uczniami klas I-III.   
 2. Scenariusz-instrukcja lekcji z football3 powinna służyć jako przykład, który inni nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy. Wszystkie scenariusze-instrukcje lekcji powinny być przygotowane wg wzoru znajdującego się poniżej – Formularz scenariusza . 
 3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Rozpoczyna się 15 kwietnia 2022 r. i trwa do 30 września 2022 r.  
 4. W trakcie trwania konkursu Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym

ξ3. Uczestnicy konkursu

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 2. Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, którzy brali udział w certyfikowanych szkoleniach mediatora football3 oraz ukończyli kurs mobilny football3 mediatora oraz którzy nadeślą swoje prace w terminie określonym przez organizatora. 
 3. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.  
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić kilka prac, każda praca powinna być związana tylko z jednym wybranym tematem. (jeżeli uczestnik  chce zgłosić kilka prac, wysyła formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami kilkakrotnie).   

ξ4. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie projektu scenariusza-instrukcji zgodnego z wymaganiami niniejszego Regulaminu za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego oraz akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu.  
 2. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane, ani wykorzystywane. 
 3. Uczestnictwo w konkursie stanowi wyrażenie zgody przez Uczestnika na publikowanie zgłoszonej pracy w kanałach komunikacji Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym oraz późniejszą publikację nagrodzonych i wyróżnionych scenariuszy-instrukcji w poradniku pt. “Trenuj Bycie Dobrym. Wartościowe lekcje z football3”.  

ξ5. Sposób zgłoszenia pracy konkursowej

 1. Prace konkursowe należy zgłaszać za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej   
 2. W skład Formularza Zgłoszeniowego wchodzą:
  a)Dane osobowe uczestnika konkursu (imię i nazwisko, placówka, w której pracuję, adres e-mail)
  b) Oświadczenie o udziale w konkursie
  c) Akceptacja postanowień Regulaminu Konkursu
  d) Zgoda uczestnika na publikowanie zgłoszonej pracy w kanałach komunikacji Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym oraz na publikację zgłoszonego scenariusza-instrukcji w poradniku “Trenuj Bycie Dobrym. Wartościowe lekcje z football3”.
  e) Opracowany scenariusz-instrukcja lekcji z football3 opisany wg. Formularza scenariusza.
  f) 5 zdjęć z przeprowadzenia scenariusza-instrukcji lekcji z football3 z uczniami klas I-III 
 3. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac konkursowych za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego upływa 30 września 2022 r. o godzinie 24.00.   
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcia lub opóźnienie w wysłaniu zgłoszenia.  
 5. Prace konkursowe niespełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie nie zostaną dopuszczone do Konkursu.  

ξ6. Komisja Konkursowa

 1. Członków Komisji konkursowej powołuje Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym na okres trwania konkursu. 
 2. Komisja Konkursowa składa się z: 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym i przedstawicieli Fair Play Drużyn, którzy swoje głosy będą mogli oddawać na prace nie związane z ich lokalizacjami.  

ξ7. Harmonogram konkursu i ocena prac konkursowych

 1. Ogłoszenie rozpoczęcia konkursu – 15 kwietnia 2022 roku,  
 2. Przyjmowanie prac konkursowych – do 30 września 2022 roku,  
 3. Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych (forma zgłoszonego scenariusza-instrukcji zgodnie z załącznikiem 1 oraz pod względem wymogów merytorycznych:
  a)
  Pomysłowość i oryginalności scenariuszy-konspektów
  b) Zastosowanie do możliwości uczniów z klas I-III
  c) Połączenie scenariusza-instrukcji lekcji z football3, która tematycznie dotyczyć będzie:
  d) jednej z wartości: szacunek, współpraca, równość, odpowiedzialność, pomaganie, empatia, uczciwość;  
  lub
  d) z jednego z tematów, które są związane z 16 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ:  
  1. Koniec z ubóstwem,  
  2. Zero głodu,  
  3. Dobre zdrowie i jakość życia  
  4. Dobra jakość edukacji,  
  5. Równość płci,  
  6. Czysta woda i warunki sanitarne,  
  7. Czysta i dostępna energia,  
  8. Wzrost gospodarczy i godna praca,  
  9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,  
  10. Mniej nierówności,  
  11. Zrównoważone Miasta i społeczności,  
  12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,  
  13. Działania w dziedzinie klimatu,  
  14. Życie pod wodą,  
  15. Życie na lądzie,  
  16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.
  d) Praktyczne przeprowadzenie lekcji z football3 zgodnie ze zgłoszonym scenariuszem-instrukcją 
 4. Komisja wyłoni minimum 30 najlepszych scenariuszy-instrukcji, które spełnią kryteria wymienione w ust. Powyżej do 30.10.2022 r.  
 5. Zwycięskie scenariusze-instrukcje, to takie, które zdobędą największą liczbę punktów przyznawanych przez członków Komisji Konkursowej. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione scenariusze-instrukcje zostaną opublikowane w poradniku pt. “Trenuj Bycie Dobrym. Wartościowe lekcje z football3”. 
 6.  Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.trenujbyciedobrym.pl i na profilach społecznościowym platformy Facebook (Trenuj Bycie Dobrym i Fair Play Program) 
 7. Uczestnicy Konkursu o wynikach zostaną powiadomieni drogą e–mailową.  

ξ 8. Nagrody i wyróżnienia

 1. W konkursie zostanie przyznanych minimum 10 głównych nagród rzeczowych o wartości 800 zł brutto (osiemset złotych brutto) dla autorów najwyżej ocenionych scenariuszy-instrukcji i minimum 20 wyróżnień – nagród rzeczowych o wartości 400 zł brutto (czterysta złotych brutto).  
 2. Autorzy wszystkich zgłoszonych w terminie scenariuszy-instrukcji otrzymają oryginalną koszulkę “Trenuj Bycie Dobrym”.  
 3. Nagrody zostaną przekazane po zakończeniu konkursu.  
 4. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone będą na stronie internetowej www.fairplayprogram.pl i na profilach społecznościowym platformy Facebook (Trenuj Bycie Dobrym i Fair Play Program).  

ξ 9. Dane osobowe

 1. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik w sytuacji otrzymania nagrody głównej lub wyróżnienia wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w kanałach komunikacji wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Trenuj Bycie Dobrym: strona internetowa www.fairplayprogram.pl  i na profilach społecznościowym platformy Facebook (Trenuj Bycie Dobrym i Fair Play Program) oraz w poradniku pt. “Trenuj Bycie Dobrym. Wartościowe lekcje z football3”. 
 2. Baza danych osobowych zebranych w Konkursie będzie wykorzystana przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Każdy Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich weryfikacji.  
 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża ponadto zgodę na publikację imienia i nazwiska w celu przeprowadzenia konkursu, a także ogłoszenia jego wyników oraz w publikacji poradnika pt. “Trenuj Bycie Dobrym. Wartościowe lekcje z football3”. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem udziału w konkursie  jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

ξ 10. Prawa autorskie

 1. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy zgłaszanej do Konkursu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora od obowiązku świadczenia z tego tytułu.  
 3. Organizator jest uprawniony do wykluczenia prac z udziału w Konkursie ze względu na naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich. 
 4. Z chwilą złożenia prac do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi zgodę do korzystania i rozporządzania pracą konkursową na potrzeby Konkursu.  
 5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora konkursu praw autorskich na następujących polach eksploatacji, bez prawa do wynagrodzenia.
 6. Wykorzystanie prac w kanałach komunikacji Stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym: strona internetowa www.fairplayprogram.pl oraz innych stronach www stowarzyszenia oraz na profilach społecznościowym platformy Facebook (Trenuj Bycie Dobrym i Fair Play Program) 
  z ekspozycją imienia i nazwiska autora pracy; 
 7. Publikację w poradniku pt. “Trenuj Bycie Dobrym. Wartościowe lekcje z football3” z ekspozycją imienia i nazwiska autora pracy; 
 8. Pokonkursowej prezentacji nadesłanych prac; 
 9. Utrwalenia na dowolnym nośniku; 
 10. Zwielokrotniania dowolną techniką, w tym: drukarską i cyfrową; 
 11. Wprowadzania do obrotu; 
 12. Publicznego odtwarzania, wystawienia, wyświetlenia dowolną techniką; 
 13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę, aby prawo do eksploatacji na polach określonych w ust. 7 odnosić również do eksploatacji dowolnej części dzieła, a także do eksploatacji całości lub części dzieła w połączeniu z utworami innych autorów, w dowolnych publikacjach.  
 14. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody. 
 15. Zgłoszone pracy nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Projekty naruszające ww. prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
 16. W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które w całości lub w części były zgłaszane na inny konkurs, otrzymały nagrodę lub były publikowane w jakiejkolwiek postaci. 

ξ11. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku gdy:
  a) 
  nie wpłynie żadna praca konkursowa,
  b) nadesłane prace nie spełnią warunków Regulaminu,
  c) ich poziom merytoryczny będzie niezadowalający,
  d) wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcie konkursu. 
 2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu. 
 3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
 5. Koszt przygotowania scenariusza-instrukcji lekcji i złożenia pracy leży po stronie Uczestnika. 
 6. Organizator niniejszego konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników konkursu. Zmiana regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego regulaminu na stronie www.fairplayprogram.pl i na profilach społecznościowym platformy Facebook (Trenuj Bycie Dobrym i Fair Play Program) 
 7. Niniejszy konkurs służy wyłonieniu najbardziej wartościowych scenariuszy-instrukcji lekcji z football3, które zostaną opublikowane w poradniku “Trenuj Bycie Dobrym. Wartościowe lekcje z football3”. Poradnik będzie udostępniony nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, jako przykład zastosowania football3 w codziennej pracy z uczniami klas I-III.   

 Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Formularz scenariusza (do pobrania)


Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Football3 wzmacnia pozycję dziewcząt, kobiet i promuje cele Global Goals w Polsce po pandemii covid” , realizowanego dzięki wsparciu finansowemu FIFA Foundation oraz w ramach projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet oraz promuje równość w sporcie” jest realizowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


 

Najnowsze wpisy

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Turniej jest częścią projektu Football for Unity 2.0, odbędzie się w Poznnaniu, 14.06.2024. Zapoznaj się z najwazniejszymi informacjami. Zaangażowanie społeczności szkolnej Współorganizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu –...

czytaj dalej
Football for Unity 2.0

Football for Unity 2.0

**Football for Unity 2.0** to innowacyjna współpraca wielu interesariuszy, której przewodzi UEFA Foundation for Children i Common Goal finansowana przez Komisję Europejską. Projekt ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej wymiany i tworzenia sieci kontaktów,...

czytaj dalej
Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej