Raport ewaluacyjny 2020

gru 22, 2020

Raport ewaluacyjny

 

 

Poznaj pełną treść raportu = POBIERZ INTERAKTYWNĄ WERSJĘ RAPORTU

Poniżej prezentujemy treść wniosków:

Wnioski

Realizacja założeń Programu w pandemii

COVID-19 silnie wpłynął na Program, którego rdzeniem było rozwijanie umiejętności społecznych. Mimo wielu ograniczeń w możliwości realizacji założonych imprez koordynator i Fair Play Drużyny były w stanie zrealizować formalne założenia Programu. Nie ulega wątpliwości, że zakres działań np. turniejów i akcji charytatywnych byłby większy, gdyby nie formalne (i zdroworozsądkowe) ograniczenia w lokalizacjach. Pandemia oddziaływała również na możliwość “otwarcia” Programu na nowych interesariuszy i np. prowadzenie rekrutacji nowych wolontariuszy. Z drugiej strony Koordynator i Liderzy wykorzystali nowe narzędzia (jak eTurniej) mające na celu utrzymanie zaangażowania wolontariuszy w Programie.

W przeciwieństwie do wielu programów sportowych, które powszechnie „zawieszały” swoją działalność w Fair Play Program udało się zaadaptować do nowych warunków i zrealizować w (rozszerzonej) formie.

Fair Play Program w szkołach

W szkołach Fair Play Program był odbierany zwykle jako program wspierający rozwój postaw obywatelskich i umiejętności społecznych, łączący sport i wychowanie. W rozmowach z przedstawicielami edukacji przewijało się stwierdzenie, że w szkołach funkcjonuje aktualnie niewiele zewnętrznych inicjatyw mogących kształtować postawy obywatelskie i liderskie wśród dzieci, uzupełniające ich formalną edukację otrzymywaną na lekcjach. Organizacje pozarządowe, które niegdyś kierowały swoje programy do szkół obecnie trafiają do nich rzadziej. Z tej perspektywy – kształtowania postaw obywatelskich i rozwoju umiejętności (przez wolontariuszy) w sportowym kontekście – Fair Play Program był odbierany jako pewien unikat.

Dyrektorzy i nauczyciele zdawali się powszechnie zwracać uwagę na to, jak istotne są kompetencje społeczne w rozwoju młodego człowieka i wymieniali wspierane w swoich szkołach inicjatywy oddolne, jak choćby samorząd studencki.

Powszechnie nie byli w stanie wymienić jednak alternatywnych inicjatyw do Fair Play Programu, z którymi się wcześniej spotkali. Program pełnił rolę katalizatora kreatywnej energii wolontariuszy, która to rola jest bardzo doceniana w szkołach.

Football3 w szkołach

Przez przedstawicieli szkolnictwa Football3 był postrzegany jako bardzo atrakcyjna forma wychowania fizycznego, możliwa do przeprowadzenia w bardzo różnorodnych grupach dzieci. W przypadku dzieci z klas I-III szkoły podstawowej zajęcia football3 wymagają modyfikacji polegających na

a) powolnym włączaniu zasad,

b) uwzględnieniu możliwości percepcyjnych grupy i danie im (przed rozgrywką) mocnych bodźców fizycznych.

Znaczny odsetek dzieci doceniał zajęcia football3, zwracając uwagę na ich inność: grę w zespołach mieszanych, mniejszy nacisk na wynik i rywalizację, możliwość ustalania własnych zasad.

Jak podkreślali Liderzy – wdrażanie football3 w młodszych klasach musi być jednak stopniowe – wiele dzieci postrzega bowiem rozgrywkę sportową jako coś bardzo ekspresyjnego, z mniejszą kontrolą – a w zajęciach football3 muszą trzymać swoją energię na wodzy. O atrakcyjności football3 w kontekście szkolnym może też świadczyć udane wdrożenie zajęć jako działalności innowacyjnej, której celem jest działalność wychowawcza przez publiczne szkoły, która to procedura jest regulowana przez Prawo Oświatowe.

Football3 w szkołach a nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej obserwowali przede wszystkim zajęcia football3 i uczestniczyli w Fair Play Turniejach organizowanych przez Drużyny. O ile trudno mówić o efektach Programu na nauczycieli na pewno football3 robił na nich wrażenie poprzez łączenie aktywności sportowej z wychowaniem. Część nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nie czuje się komfortowo prowadząc zajęcia wychowania fizycznego, deklarując zwykle, że nie są „specjalistami od sportu.” W efekcie – nauczyciele mogą nie wykorzystywać potencjału zajęć wychowania fizycznego, prowadząc zajęcia o niskiej intensywności i w mniej atrakcyjny (z perspektywy uczniów) sposób.

Zajęcia football3, szczególnie połączone z edukacją (np. o Celach Zrównoważonego Rozwoju) bardziej wpisywały się w zakres zainteresowań nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Stanowi to istotny potencjał do rozwoju Programu i formy football3 w szczególności w środowisku szkolnym.

Program liderski?

W Programie kluczowa jest rola Lidera – przewodnika Fair Play Drużyny.

Zakres realizacji zadań i ich odbiór „na zewnątrz” Fair Play Drużyny zależał w dużej mierze od jego podejścia. Program, poprzez swoje skierowanie do lokalnej społeczności i konieczność komunikacji działań dawał Liderom narzędzia do rozwoju zakresu swojej dotychczasowej inicjatywy. Jednocześnie stawiał Liderom wysokie wymagania m. in. rekrutacji i koordynacji pracy znacznej liczby wolontariuszy. W związku z tym, w obecnej formie, może być on postrzegany jako program liderski – ukierunkowany do tych animatorów, trenerów czy nauczycieli, którzy chcą się dynamicznie rozwijać i pokazywać na zewnątrz swoją pracę. Ta formuła sugeruje to jego kierunek rozwoju w przyszłości (np. nacisk na szkolenia umożliwiające rozwój instytucji, w których liderzy pracują). W tej formule Program mógłby nie zostać jednak efektywnie zrealizowany przez szerszą (i mniej selektywnie dobraną) grupę liderów.

Warunki do realizacji założeń Programu

Do zrealizowania Programu niezbędne były minimalne warunki – dostęp do wolontariuszy, sali, wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i dyrekcji.

Stąd też lokalny odbiór Lidera od początku był postrzegany jako ważna składowa sukcesu programu. Osobie rozpoznawalnej, z dużym bagażem kontaktów lokalnych łatwiej będzie go przeprowadzić i pokazać. Osobie pracującej (przede wszystkim) poza szkołą, realizacja Programu przychodziła trudniej. Podobnie – osobom młodszym, bez wielu kontaktów, które przychodzą do dyrekcji czy przedstawiciela samorządu bez polecenia i próbują przekonać do nowej inicjatywy. Sama realizacja zajęć football3 poza zajęciami szkolnymi jest znacznym wyzwaniem w mniejszej miejscowości, ze względu na minimalną grupę uczestników i trudności z transportem na i po zajęciach. Wydaje się też, że istotnym ułatwieniem z pracy osób spoza systemu edukacji, które chciałby realizować Program czy zajęcia football3 w szkołach byłyby materiały czy porozumienia formalnie uwierzytelniające tą inicjatywę na poziomie makro.

Program a samorząd terytorialny

W odwiedzanych miejscowościach przedstawiciele samorządu podkreślali, że bardzo istotne są dla nich oddolne inicjatywy dzieci i młodzieży w lokalnej społeczności. Umożliwiają młodym ludziom budowanie postaw prospołecznych i rozwijanie lokalnego patriotyzmu.

Wiele miejsc, w których odbywa się Program jest dotkniętych starzeniem się społeczności i emigracją młodych osób, więc budowanie silnej więzi emocjonalnej między młodymi mieszkańcami a miejscowością przedstawiciele samorządu postrzegają jako kluczowe dla jej trwania.

Gminy wspierają inicjatywy sportowe, m. in. udział w zajęciach pływania, dotują lokalne kluby czy wydarzenia sportowe – nie ma jednak wielu projektów, które bezpośrednio łączą sport i wychowanie. Przedstawiciele samorządu wspominali, że aktualne wsparcie dotyczy przede wszystkim lokalnych klubów prowadzących szkolenie i drużyny seniorskie.

Fair Play Program uzupełnia lokalne inicjatywy sportowe o ten wymiar społeczny – wychowania w lokalnej społeczności i dbania o nią, co może być istotne z perspektywy samorządu.

Autorem raportu jest dr Paweł Zembura – pawelzembura.com  reprezentujący sportimpakt.org

Raport powstał w ramach projektu „Fair Play Program = Akademia + Drużyny + Grywalizacja + Forum + Badania” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. koordynowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Najnowsze wpisy

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Zapowiedź turnieju football3 dla solidarności w Poznaniu

Turniej jest częścią projektu Football for Unity 2.0, odbędzie się w Poznnaniu, 14.06.2024. Zapoznaj się z najwazniejszymi informacjami. Zaangażowanie społeczności szkolnej Współorganizatorem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu –...

czytaj dalej
Football for Unity 2.0

Football for Unity 2.0

**Football for Unity 2.0** to innowacyjna współpraca wielu interesariuszy, której przewodzi UEFA Foundation for Children i Common Goal finansowana przez Komisję Europejską. Projekt ma na celu wspieranie ogólnoeuropejskiej wymiany i tworzenia sieci kontaktów,...

czytaj dalej
Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Raport ewaluacyjny opracowany przez SportImpakt

Niniejszy raport stanowi opis badań ewaluacyjnych projektu „football3 wzmacnia pozycję dziewcząt i kobiet i promuje równość w sporcie” stowarzyszenia Trenuj Bycie Dobrym. Został on przygotowany na podstawie badań ewaluacyjnych, obejmujących obserwacje, warsztaty...

czytaj dalej
Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Wyniki konkursu „z football3 odkrywamy super MOCe dzieci”

Gala football3 w szkole, dnia 16 lutego 2023, była również niesamowitą okazją, aby przedstawić 𝐖𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐮 „𝐙 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝟑 𝐨𝐝𝐤𝐫𝐲𝐰𝐚𝐦𝐲 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐜𝐢” skierowanego do nauczycielek/li edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wspierających ich pracę. Podstawowe...

czytaj dalej